Regulamin

Regulamin IV Gostynińskiego Biegu Zamkowego- 2019

Bieg Główny – Królewski Długość trasy – 10 km lub 5 km

I. CEL

1) Promocja amatorskich biegów terenowych

2) Promocja Powiatu Gostynińskiego

3) Promocja miasta Gostynina i Zamku Gostynińskiego.

3) Promocja walorów turystycznych regionu.

II. ORGANIZATORZY

1) Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

III. TERMIN I MIEJSCE

1) Termin – 9 czerwca 2019 r. (niedziela), start biegu głównego godz. 12.00. Ceremonię zakończenia imprezy zaplanowano na godz. 14.00.

2) Miejsce: Gostynin. Start i meta – Zamek Gostyniński.

3) Długość trasy – 10 km lub 5 km. Trasa obejmuje dwie pętle (10 km) lub jedną pętlę (5 km).

4) Trasa biegu: 70% nawierzchni asfaltowej, 26 % ścieżki nieutwardzone, , 4 % kostka brukowa. (start – Zamek Gostyniński – ul. Targowa – ul. Zazamcze – ul. Dybanka – Rezerwat Dybanka – Zalew Piechota– ul. Wspólna – droga wzdłuż rzeki Skrwy Lewej – ul. Kwiatowa – ul. Parkowa – ul. Żabia – ul. Ziemowita – ul. Zamkowa.)

5) Informacje, o których mowa w ust. 1 – 4 wraz z niniejszym Regulaminem dostępne będą na stronie internetowej organizatorów biegu: www.biegi.gostynin.powiat.pl

6) Oznaczenie trasy co 2,5 km, będą 2 punkty odżywcze (nawadniania).

7) Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.

8) Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 01h:30min:00s

9) Trasa biegu częściowo zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 14.00. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13.30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Za ostatnim zawodnikiem będzie jechał samochód techniczny, który po upływie limitu czasu zabierze zawodników na metę.

10) Uczestnicy biegu, którzy po upływie regulaminowego limitu czasu pozostaną na trasie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Muszą oni wtedy dostosować się do wymogów przepisów o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego. Organizator w tym przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

11) UWAGA! Trasa ze względu na zmianę nawierzchni i duże różnice wzniesień nie jest przeznaczona dla zawodników na wózkach.

Bieg na wózkach i dla niepełnosprawnych jest organizowany według oddzielnych zasad.

12) Uczestnicy biegu ustawiają się na starcie w wydzielonej strefie startowej przez Organizatora.

13) Na trasie biegu będą znajdować się punkty medyczne, które obsługiwane będą przez ratowników medycznych.

14) Na trasie biegu mogą znajdować się wyłącznie jego uczestnicy, obsługa techniczna, w tym pojazdy posiadające zezwolenie Organizatora.

IV. UCZESTNICTWO

1) Prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 9 czerwca 2019 r. roku ukończą 16 lat oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiada dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.

3) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest:

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty wpisowej.

b) Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

c) Złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach.

d) Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem oraz adres zamieszkania.

e) W biegu powinny uczestniczy wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu długodystansowym, jakim jest bieg.

f) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy zawodnika informacji dotyczących Gostynińskiego Biegu Zamkowego.

g) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku zawodnika. Zawodnik udziela Organizatorom wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na polach eksploatacji, takich jak w szczególności:

utrwalanie i zwielokrotnienie jaką kolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w zawodach Gostynińskiego Biegu Zamkowego,

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

publikacja zdjęć uczestnika z udziału w Gostynińskim Biegu Zamkowym w postaci zdjęć z trasy.

4) Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów – Gostynin, ul. Zamkowa 31, w dniu: 9 czerwca 2019 r. (niedziela) w godz. 08.00 – 11.00

5) Osoby, które dokonały opłaty startowej, a nie ma ich na liście startowej (dostępnej na stronie internetowej: www.biegi.gostynin.powiat.pl potwierdzonej wpłaty i przyznanego numeru startowego, zobowiązane są do okazania w biurze zawodów potwierdzenia nadania/ dokonania przelewu.

6) Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym za pomocą chipa, który należy umocować do sznurowadła buta biegacza. Włącza się w momencie przebiegnięcia linii startu, a wyłącza w chwili przebiegnięcia linii mety.

7) Chip zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Chipy elektroniczne należy oddać po biegu. Kaucja za chip nie będzie pobierana.

8) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiada elektroniczny chip pomiaru czasu. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją zawodnika.

9) Zawodnik, który na mecie nie będzie posiadał elektronicznego chipu do pomiaru czasu i numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.

10) Szatnia i depozyt, z których mogą korzysta Uczestnicy, mieszczą się w oznaczonym namiocie organizatora i czynne będą w dniu zawodów, w godzinach od 8.00 do 14.00.

11) Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni, depozycie, jak również za żadne na trasie biegu.

12) W ramach udziału w imprezie zawodnik otrzymuje pakiet startowy.

V. ZGŁOSZENIA

1) Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: do 31.maja 2019 r. Ponadto, w dniu 9 czerwca 2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w godzinach 8:00 – 10:00.

2) Za kompletne zgłoszenie zawodnika do biegu uważa się prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptację Regulaminu i dokonanie opłaty startowej.

3) Opłata startowa wynosi:

a) do 15.05.2019 r. – 40 zł

b) od 16.05.2019 r. do 31.05.2019 r. – 50 zł

c) w dniu Biegu w godzinach od 8:00 do 10:00 – 70 zł

Kwota 5 zł od każdej wpłaty startowej przeznaczona zostanie na cel charytatywny wybrany przez Organizatora.

4) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (w związku z przekroczeniem terminu opłaty) uczestnik imprezy jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

5) Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 60 roku życia

6) Prawo bezpłatnego startu przysługuje również osobom zwolnionym z opłaty startowej przez Organizatorów.

7) Limit uczestników wynosi 500 osób.

8) Opłatę startową należy wpłaca przy rejestracji za pośrednictwem dotpay.pl

9) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay.

10) Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

11) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

12) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

13) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

14) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

15) Nie ma możliwości przekazywania swojej opłaty startowej i pakietu startowego na innego zawodnika.

16) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/ przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku oraz za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

VI. KLASYFIKACJE

1) W Gostynińskim Biegu Zamkowym będą prowadzone klasyfikacje indywidualne:

1. Generalna mężczyzn (w biegu na 10 km i 5 km).

2. Generalna kobiet (w biegu na 10 km i 5 km).

2) W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km:

kobiety (K):

– K-16: 16 – 19 lat,

– K-20: 20 – 29 lat,

– K-30: 30 – 39 lat,

– K-40: 40 – 49 lat,

  • K-50: 50 i starsze.

mężczyźni (M):

– M-16: 16 – 19 lat,

– M-20: 20 – 29 lat,

– M-30: 30 – 39 lat,

– M-40: 40 – 49 lat,

– M-50: 50 – 59 lat,

– M-60: 60 i starsi.

3) Klasyfikacja generalna zawodników (kobiet i mężczyzn) odbywać się będzie na podstawie czasów rzeczywistych netto (liczonych od przekroczenia linii startu przez zawodnika). Wyjątkiem jest pierwszych 20 osób przekraczających linię mety. Będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych brutto (od strzału startera). Wszystkie pozostałe klasyfikacje dodatkowe, takie jak wiekowe kobiet i mężczyzn, gostynian i gostynianek, odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto (liczonych od przekroczenia linii startu przez zawodnika). Dla zwycięzców danej kategorii przewidziano dodatkowe upominki.

VII. NAGRODY

1) Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2) Nagrody – puchary i nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy:

a) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: I , II i III miejsce.

c) Nagrody będą wręczone zwycięzcom od godz. 13:30.

d) Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach wiekowych (nagrody nie dublują się).

e) Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I) i generalnej mężczyzn (miejsca I) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO ZAWODNIKÓW

1) Bieg odbędzie się przy wyłączonym częściowo ruchu kołowym.

2) Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego na całej trasie biegu.

3) Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4) Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz służby porządkowej.

5) Wszyscy zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.

7) Zabrania się poruszania po trasie biegu deskorolkami, rolkami, rowerami itp., jak również uczestniczenia w biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

8) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, mając na uwadze ryzyko i niebezpieczeństwo związane z charakterem i długością biegu oraz swój stan zdrowia pozwalający na start w niniejszych zawodach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy zawodników.

5) Protesty dotyczące wyników biegu należy składa do organizatora pisemnie na adres e-mail: promocja@gostynin.powiat.pl , w terminie 24 godzin od zakończenia biegu. Protesty rozstrzygane będą w terminie 3 dni od dnia ich wpływu, przy czym po tym terminie wyniki biegu stają się wynikami oficjalnymi.

6) Organizator ma prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Ewentualne późniejsze zmiany regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora: www.biegi.gostynin.powiat.pl

  1. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, reprezentowane przez Starostę.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gostynin.powiat.pl.

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest organizacja, przeprowadzenie i promocja
„ IV Biegu Zamkowego”

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki: art. 6 ust 1 lit. c, rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust 1 lit. „a” w skrócie poprzez wyrażenie „zgody” przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 3.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby działające z upoważnienia administratora, podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu czyli udziału w „ IV Biegu Zamkowym”.

REGULAMIN BIEGÓW DODATKOWYCH

DZIECI 33