Regulamin Biegu

cropped-bieg-w-szuwarach-2020-as.jpg

 

Regulamin

III Powiatowego Biegu w Szuwarach

 

Cele imprezy:

a) Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w województwie mazowieckim w szczególności na terenie powiatu gostynińskiego w tym Gminy Gostynin

b) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa mazowieckiego w szczególności mieszkańców Powiatu Gostynińskiego

c) Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjnosportowych na terenie Powiatu Gostynińskiego.

d) Integracja biegaczy oraz instytucji, organizacji pozarządowych i klubów sportowych.

e) Promocja Powiatu Gostynińskiego szczególnie „Mazur Mazowsza” gdzie rozgrywane są zawody.

Organizator:

a) Powiat Gostyniński

Termin i miejsce:

a) III Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się w dniu 4 października 2020 roku.

b) III Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się z terenie „Mazur Mazowsza” w miejscowości BIAŁE – Gmina Gostynin.

Trasa i dystans:

a) Trasa wyznaczona będzie wokół jeziora „Białego” w miejscowości Białe i Gorzewo

a) Dystans:

III Powiatowy Bieg w Szuwarach

Dystans

10 km

Limit uczestników III Powiatowy Bieg w Szuwarach / bieg

120

Limit uczestników III Powiatowy Bieg w Szuwarach / Nordic Walking

20

Data

4.10.2020

Godzina startu

09:30

Limit czasu

2,5 h

Punkty z wodą

5 km,10 km

Biuro zawodów

godz. 8.00 – 9.00

 

Warunki uczestnictwa:

a) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

b) W III Powiatowy Biegu w Szuwarach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 04 października 2020 roku ukończą 18 lat.

c) Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

d) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

f) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

g) Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która dostępna będzie na 3 dni przed zawodami w panelu administracyjnym na stronie zapisów. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie logo – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

h) Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

i) Każdy zawodnik w strefie startu oraz mety zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa np. chustą wielofunkcyjną, którą otrzyma wraz z numerem startowym w biurze zawodów. Brak zastosowania się do tego zapisu będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją.

j) W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

k) Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe, są w złym stanie fizycznym .

Zgłoszenia:

a) Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 9 września 2020 r. o godzinie 20:00.

b) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie logo

c) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.

d) Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

f) W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

g) Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 30 września 2020 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

h) Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem.

i) Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

j) Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE;

k) Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

OPŁATA STARTOWA

a) Wysokość opłaty startowej:

Wysokości wpisowego w III Powiatowym

Biegu w Szuwarach

Cena pakietu

Pierwsze 30 zawodników z opłaconym wpisowym

40,00 zł

Zawodnicy od 31 – 120 z opłaconym wpisowym

50,00 zł

Zawodnicy Nordic Walking

20,00 zł

 

b) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.

c) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay, przez który należy dokonać opłaty startowej.

d) Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie logo zakładka moje konto – płatności.

f) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

h) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

i) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu uczestników określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

j) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

k) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

l) W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

m) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

n) Dane do faktury należy podać w momencie dokonywania zgłoszenia.

o) Świadczenia dla zawodników:

W III Powiatowym Biegu w Szuwarach

  • Numer startowy plus cztery agrafki,

  • Chusta wielofunkcyjna

  • Poczęstunek na mecie,

  • Napój na trasie i mecie biegu,

  • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

  • Zabezpieczenie medyczne,

  • Sms z wynikiem,

  • Mapę z zaznaczoną trasą,

  • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki,

Pomiar czasu:

a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

b) Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

c) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje:

a) za miejsca I III w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M) – pamiątkowa statuetka

Kobiety

  • K-20: 16 – 29 lat,

  • K-30: 30 – 39 lat,

  • K-40: 40 – 49 lat,

  • K-50: 50 i starsze.

Mężczyźni

  • M-20: 16 – 29 lat,

  • M-30: 30 – 39 lat,

  • M-40: 40 – 49 lat,

  • M-50: 50 – 59 lat,

  • M-60: 60 i starsi.

Mieszkaniec Powiatu Gostynińskiego:

  • Kobiety,

  • Mężczyźni.

Zawody Nordic Walking

  • Mają charakter rajdu. Nie ma podziału na kategorię – nie przewiduje się nagród rzeczowych. Dla wszystkich uczestników przewidziany pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. Zapisy pod linkiem: ⇒tu kliknij⇐

Postanowienia końcowe:

a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

c) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

d) Uczestnicy III Powiatowego Biegu w Szuwarach zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych, oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

e) Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

f) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

g) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

h) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

i) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

j) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

k) Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.

l) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu i w biurze zawodów.

m) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika biegu po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

n) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

o) Wszystkich zawodników startujących w III Powiatowym Biegu w Szuwarach obowiązuje niniejszy regulamin.

u) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

p) Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

r) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

s) Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO.

t) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

u) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. III Powiatowy Bieg w Szuwarach – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

v) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 

x) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

y) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja oraz bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.

z) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, reprezentowane przez Starostę.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gostynin.powiat.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest organizacja, przeprowadzenie i promocja „ III Powiatowego Biegu w Szuwarach

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki: art. 6 ust 1 lit. c, rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust 1 lit. „a”
w skrócie poprzez wyrażenie „zgody” przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w pkt 3.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby działające
z upoważnienia administratora, podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, innym podmiotom współpracującym
z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu czyli udziału w „III Powiatowego Biegu w Szuwarach”.

 

Regulamin do pobrania. Plik PDF

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Regulamin III Biegu w Szuwarach